Caiete de sarcini

CAIETE DE SARCINI

- documentul care contine specificatiile tehnice (cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica) ce permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, in asa maniera incat sa corespunda necesitatilor autoritatii contractante;

Elaborarea caietului de sarcini are ca scop stabilirea de catre o autoritate contractanta a cerintelor privind eligibilitatea si inregistrarea ofertantilor si capacitatea acestora de a indeplini obligatiile contractuale, stabilirea regurilor ce trebuie respectate pe parcursul desfasurarii procedurii, stabilirea calendarului de aplicare a procedurii precum si stabilirea cerintelor privind nivelul calitativ si cantitativ al serviciilor necesar a fi prestat.

Caietul de sarcini contine urmatoarele elemente:
a) Datele de identificare ale autoritatii contractante;
b) Sursa de finantare a achizitiei;
c) Calendarul de aplicare a procedurii respectiv: data limita pentru solicitarea clarificarilor; data limita de raspuns la clarificari, data si ora limita de depunere a ofertelor.
d) Cerintele privind eligibilitatea si inregistrarea ofertantilor;
e) Cerintele minime privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara, in masura in care se solicita;
f) Criteriile de calificare in masura in care se solicita;
g) Specificatiile tehnice minime ale serviciilor necesar a fi prestate
h) Modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare;
i) Perioada solicitata pentru valabilitatea ofertelor;
j) Criteriul de atribuire care se va aplica pentru stabilirea ofertei castigatoare;
k) Modul de comunicare.